มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พระราชปริยัติวิมล รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตามร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งงานบริหารงานบุคคลและงานแผนฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๕ และพระปริยัติธีรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

   การจัดโครงการการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ครั้งนี้ว่า เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด และห้องเรียนในสังกัด ได้ทราบถึงกรอบแนวทางและวิธีการจัดทำแผยกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีแผนปฏิบัติราชการประจำปี การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้นอกงบประมาณประจำปี ตลอดจนกระบวนการในการเสนอขอจ้างบุคลากรอัตราจ้าง การจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรในมหาวิทยาลัย สวัสดิการบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตลอดถึงการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนกลางกับวิทยาเขต

   ๑. ด้านงบประมาณโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน)
   ๒. วิทยากรในโครงการ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
   ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ๙๑ รูป/คน

 

 

ขอขอบคุณ (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.)

 

Check in/ เช็คอิน :
@ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ Riverfront Hotel Mukdahan
Gallery

 

จองห้องพัก Reserved

ติดต่อห้องพัก/Contact
Tel.:
+66 (0)42-612948-9
Hotline:
+66 (0)81-703-1-705

Email: contact@riverfrontmukdahan.com

LINE Contact
ID LINE : 0817031705
Appication Mobile

For Android : Download Here
For ios : Download Here

or Play Store / App Store

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
โปรโมชั่นจากทางเรา
Promotion

สำหรับปีนี้ : This year


บัตรสมาชิก 200 บาท
* สามารถเป็นส่วนลดได้ 7% สำหรับห้องพัก

Member Card 200 baht
* Can be a discount of 7% for the room.

Riverfront Mail
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

QR code
Find more about Weather in Mukdahan, TH